Impressum

Den Internetsite „www.avl.lu“ ass een Ugebued vum Akademischer Verein d’Letzebuerger Aachen a.s.b.l., kuerz AVL.

Setz vum Akademischer Verein d’Letzebuerger a.s.b.l. ass:

2, Avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

D’Associatioun ass agedroen am « Régistre de commerce et des sociétés » ënnert der Nummer F3678.