Kontakt

Akademischer Verein d'Lëtzebuerger

Adress

2, Avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

TH Postfach
Templergraben 55
D-52056 Aachen

comiteavl.lu

Konto

IBAN: LU18 0019 1755 6653 8000
SWIFT: BCEELULL
(Cotisatioun: 15€/Joer)