Akkreditéierung

Verëffendlecht, den 12.04.2021 Akkreditéierung

Léif AVL'erinnen a Léif AVL'er,


et ass mer eng freet iech kenne matzedeelen dat den AVL säit dem 15.03.2021 offiziell op der RWTH akkreditéiert ass!

D'Akkreditéierung ass ëmmer fir 2 Joer, dat heescht fir den Moment sinn mer bis de 15.03.2023 akkreditéiert. Mir stinn dann och mam International Office an Kontakt an den 29. Abrëll ass och schonn dat eicht Treffen der Vereine un deem mer wäerten deel huelen.

Mir hoffen dat sech dorausser vill flott Geleeënheeten erginn!

Léif Gréiss a bléift gesond,

Felix